[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Aan: DE (bijna) KAMPIOENEN, DIE DE ECONOMISCHE TOEKOMST VAN NEDERLAND BEPALEN en aan BESTUURDERS, POLITICI en ANDERE BETROKKENEN

Gedurende vele jaren worden miljoenen woorden gesproken en geschreven over economie en werkgelegenheid. De economie in onze maatschappij wordt bepaald door multi-nationals. Deze bedrijven laten hun goederen produceren daar waar het goedkoop is. En mijns inziens terecht.

De vele complexe en starre regels, opgelegd door bestuurders en politici van achter hun bureau, belemmeren de groei van de werkgelegenheid. Degenen, die deze regels maken hebben er geen flauw benul van wat arbeid, en speciaal ambachtelijk werk, inhoudt. Regels, die door een eenvoudige vakman nauwelijks te volgen en te begrijpen zijn. Om van het toepassen en naleven van deze regels maar te zwijgen.

Aan velen wordt de hoop op het vinden van werk en daarmee samenhangend een vooruitzicht op een menswaardig bestaan ontnomen. Dit geldt speciaal voor jongeren. In onze maatschappij is, ondanks het streven naar een duurzame economie en welzijn voor allen, een "cultuur" van onverschilligheid en apathie ontstaan. Onverschilligheid bij de werkenden ten opzichte van de niet-werkenden. Apathie bij de niet-werkenden voor alles wat met politiek - landelijk, regionaal of lokaal - te maken heeft.

Het grote probleem van de werkloosheid doet zich vooral voor bij de lager opgeleiden. Mensen, die graag met hun handen willen werken. Dit werk is door hoger opgeleiden nooit gewaardeerd en als minderwaardig beschouwd. Door economen en hoger opgeleiden vaak de "onderkant" van de arbeidsmarkt genoemd. Deze werkzaamheden echter kunnen moeilijk verplaatst worden naar landen, waar goedkoper gewerkt wordt. Door de denigrerende houding ten opzichte van ambachtslieden, het hoge BTW-tarief en de hoge belasting- en premiedruk zijn er nu in het legale circuit bijna geen vakmensen meer. Het gevolg is dat werkgevers vaklieden uit het buitenland moeten halen.

De bestuurders en politici dienen jongeren, die geen hbo-opleiding of universitaire studie willen of kunnen volgen, te stimuleren een ambacht te leren. Het beroepsonderwijs moet een betere aansluiting op de praktijk krijgen. Na beŽindiging van de schoolopleiding is men nog geen vakman of vakvrouw. Een vakman/-vrouw maken duurt dan nog zeker vijf jaar. Hiervoor zijn ervaren ambachtslieden nodig, die hun praktijkervaring aan de jongeren kunnen overdragen. OUD TALENT VOOR NIEUW TALENT.

De bestuurders en politici zouden het hoge BTW-tarief op arbeid moeten afschaffen en in plaats hiervan het tarief op produkten (bovendien is het merendeel van deze produkten milieu-onvriendelijk) aanzienlijk moeten verhogen. Ook de belasting- en premiedruk zijn te hoog. Voor de vakman bedragen de bruto loonkosten van zijn omzet (alleen arbeid) circa 60% plus 17,5% BTW. Van het resterende moeten de exploitatiekosten worden betaald. Zo langzamerhand een onhaalbare zaak. Wie is de kampioen, die deze problemen kan oplossen?

Veel leuk en aantrekkelijk werk blijft liggen of wordt verricht in het grijze of zwarte circuit. Bijvoorbeeld: alleen al in de kappersbranche (dames en heren) werken 12.000 of meer mensen in dit circuit. Wanneer werknemers de leeftijd van 21 of 22 jaar hebben bereikt zijn zij te duur. Ontslag volgt, want de omzet is niet toereikend om deze arbeidskosten te kunnen betalen. Zo is het in alle ambachtelijke sectoren. Waar zijn wij mee bezig?

De werkloosheid blijft toenemen, niet alleen in Nederland maar in de hele Europese Unie. Het sociaal-economisch beleid dient mede gebaseerd te worden op het creŽren van werk in de ambachtelijke sectoren. Ambachten moeten in ere hersteld worden en maatschappelijke erkenning krijgen, waardoor nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt ontstaan voor mensen die graag ambachtelijk willen werken en voor diegenen die graag een ambachtsman/-vrouw aan het werk willen hebben.

DEELNEMEN AAN HET ARBEIDSPROCES IS ËËN VAN DE RECHTEN VAN DE MENS!

daarom

MOET DE POLITIEK RUIMTE SCHEPPEN VOOR DE AMBACHTEN

want

DE AMBACHTEN ZIJN OOK ECONOMIE

en

DE TOEKOMST VAN DE JONGEREN

Als U betrokken bent bij een betere samenleving, maar dit appèl niet binnen Uw werkzaamheden past, maak dan een print en geef die door aan lokale, regionale of landelijke instellingen die er wel iets mee kunnen. U kunt ook bekendheid geven aan deze site.


navigatie